Zóna registrovaných členov a navštevníkov
 

Organizátori


sksava2Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

vznikla ako nástupnícka asociácia Československej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (ČSAVLMZ) v roku 1993. Jej prvým prezidentom sa stal po jej vzniku MVDr. Gabriel Varga, ktorý bol aj spoluzakladateľom ČSAVLMZ. Tá vznikla ako reakcia na zmenené spoločenské pomery ako aj potrebu zvyšovania úrovne informovanosti členov novovzniknutých veterinárnych komôr v Čechách a na Slovensku.

Hlavnou náplňou činnosti SAVLMZ, našej terajšej asociácie, bolo od jej začiatku (a je aj po dnes) organizovanie ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú liečením malých zvierat. Snažíme sa propagovať prácu našich členov, zviditeľňovať ich praxe prostredníctvom webových stránok asociácie. Naši členovia sú zároveň členmi európskej (FECAVA) a svetovej (WSAVA) asociácie, čo im umožňuje využívať výhody členstva prakticky na celom svete.

LOGO RC2náš Generálny sponzor, nám výdatne napomáha vykonávať tieto aktivity.

 

 

Slovenská hipiatrická asociácia (SHA)

Po zániku Slovenskej hipiatrickej spoločnosti vznikla potreba vytvoriť novú organizáciu združujúcu veterinárnych lekárov zaoberajúcich sa  chorobami koní. Preto prípravný výbor na čele s. MVDr. Dušanom Solárom, s podporou Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, zvolal záujemcov o vytvorenie novej spoločnosti. Táto sa uskutočnila dňa 21.4.2012 sa v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Na schôdzi sa zúčastnilo 33 veterinárnych lekárov z praxe a z Kliniky koní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Účastníci chôdze odsúhlasili stanovy novovzniknutej Slovenskej hipiatrickej asociácie a  zvolili jej riadiace orgány. Prezidentom sa stal MVDr. Martin Mihály, PhD. Za viceprezidenta bol zvolený MVDr. Dušan Solár a za členov prezídia MVDr. Peter Rišica, MVDr. Eva Cikrytová a MVDr. Martin Boldižár. Do revíznej komisie boli zvolení MVDr. Ľubomír Kráľ, MVDr. Jozef Kotvan a MVDr. Miloš Kravec. Primárnou úlohou asociácie je zabezpečenie kvalitného postgraduálneho vzdelávania v oblasti praxe koní a vzájomná výmena poznatkov a skúseností. V ďalšej náplni je informovanie svojich členov o akciách konaných v zahraničí a tiež o zmenách vo  veterinárnej legislatíve týkajúcej sa koní. Pri napĺňaní svojich cieľov bude asociácia spolupracovať s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a inými veterinárnymi organizáciami. 

logo RPh new  Generálny sponzor SHA

 

Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ)

vzniklo ustanovujúcim snemom v Dudinciach dňa 25.11.2000. Jednou z hlavných náplní jeho činnosti je pomáhať zvyšovaniu odbornosti jeho členov. Okrem toho, niektoré konkrétne praktické činnosti prezentujeme aj vo forme workshopov, akými boli tri cykly sonografie so zameraním na reprodukciu hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ortopedické workshopy, riešenie dislokácie slezu, oboznámenie s CEVA SwineVet Club projektom. Na budúci rok pripravujeme okrem iných aj demonštráciu laparoskopického riešenia dislokácie slezu HD v spolupráci s Klinikou prežúvavcov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, niektoré ďalšie akcie prispôsobíme problematike, ktorá sa vyskytne aktuálne.

Generálny partner ZVLHZ

 

 

logo SPDDSpoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD)

Táto odborná sekcia SAVLMZ ponúka možnosť spolupráce všetkým veterinárnym lekárom, ktorí zhotovujú röntgenogramy za účelom posúdenia DBK/DLK pre chovateľské kluby.
SPDD posudzuje röntgenogramy komisionálne. Je menovaných 5 komisií, každá  pozostáva z 3 certifikovaných posudzovateľov. Komisie zasadajú týždenne. Komisionálnym posudzovaním garantujeme objektívnosť a vylučujeme možnosť ovplyvnenia posudzovateľa chovateľom.
Posudzovatelia SPDD každoročne absolvujú systém štandardizácie, ktorý je súčasťou ich stanov. Individuálne posúdia 20 röntgenogramov a ich výsledky sú porovnávané. Rozdiely sú prediskutované na spoločnom workshope pod odbornou garanciou diplomanta v odbore zobrazovacích metód (ECVDI). Týmto zaručujeme štandardizáciu nášho posudzovania ako i kontinuitu s aktuálnou kvalitou posudzovania v Európe.

logo vetplusGenerálny partner SPDD

 

 

SSFM nove logo SKSlovenská spoločnosť felínnej medicíny (SSFM)

Odborná sekcia, ktorá vznikla v roku 2012 ako samostatná sekcia Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Jej primárnou úlohou je združovať veterinárnych lekárov s bližším záujmom o medicínu mačiek, keďže tieto sa stávajú čoraz početnejšou skupinou pacientov ošetrovaných v praxi malých zvierat. Ďalšími úlohami je podpora postgraduálneho vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny mačiek, organizácia špecializovaných vzdelávacích akcií, spolupráca so zahraničnými asociáciami podobného zamerania a poradenstvo chovateľom. Členstvo v SSFM je podmienené členstvom v SAVLMZ. Viac informácií o tejto sekcii sa dozviete na webových stránkach SSFM: http://www.ssfm.sk/

 

Logo MERIAL SANOFI      Generálny partner SSFM